Financiële verantwoording 2014-2016

Stichting KKF (de Stichting) kende in de aanvang geen startkapitaal. Ondanks de (verder) te ontplooien activiteiten en de te maken kosten, heeft de oprichter mr. P.A.E. Kerckhoffs zich verplicht om bedragen, ten titel van renteloze geldlening, aan de Stichting ter beschikking te stellen. Dit om te bereiken dat eventuele (betalings-)verplichtingen van de Stichting waren gewaarborgd. In dit kader heeft de oprichter zich ook verplicht geen aanspraken te maken op terugbetaling, indien het vermogen van de Stichting daartoe niet toereikend zou zijn.

De Stichting heeft de activiteiten die zijn verricht door de oprichter in het kader van het project rondom Maastrichts Zilver en de in dat kader ontstane rechten overgenomen. Dit is geschied tegen kostprijs en uitsluitend voor zover het betreft gemaakte “out of pocket” kosten. Omdat de Stichting op dat moment nog niet over fondsen beschikte is het bedrag van de overname ten titel van renteloze lening schuldig erkend met inachtneming van het vorenstaande.

De overdracht betrof de gerechtigdheid van:
a. de database met de onderzoeksgegevens;
b. de auteursrechten met betrekking tot de publicaties;
c. de resterende voorraad van de boeken Duurzame Glans.

De in het voortraject door de oprichter en/of diens vennootschap gemaakte kosten, betroffen afgerond € 50.000,–. Er is een specificatie van alle gemaakte kosten, thans bedragende € 46.442,29, met dien verstande dat nog een paar posten nakomen (onder andere beheer website), vandaar de afronding. Gezien de verwachte vermogenstoestand heeft de oprichter een periodieke schenking gedaan ad € 5.000,– per jaar voor een periode van vijf jaar, bij akte op 31 december 2012 verleden.

De vordering van de oprichter op de Stichting is/wordt deels verrekend met de periodieke schenkingen. In het kader van een eventueel toekomstig tekort heeft de oprichter zich verplicht om de lening kwijt te schelden en/of te verrekenen met toekomstige (periodieke) schenkingen.

Activa per 28 september 2016
a. banksaldo € 3.970,–
b. auteursrechten: nihil
c. database: nihil
d. voorraad boeken tegen drukkosten € 4.000,–
e. vordering Museum aan het Vrijthof voor verkochte boeken (in consignatie gegeven)

Passiva
Renteloze lening oprichter: € 40.000,–
De wijze waarop de renteloze lening is ontstaan, te weten alle kosten als vorenbedoeld, zijn nader gespecificeerd in het kostenoverzicht.

Bankrekeningen
De Stichting heeft twee bankrekeningen, één spaarrekening en één betaalrekening/rekening-courant. De spaarrekening is nimmer gebruikt. De standen van de betaalrekening waren als volgt:
1-1-2014: € 4.232
1-1-2015: € 4.131
1-1-2016: € 4.000

Slotopmerkingen
De financiële verantwoording zal nog worden geactualiseerd op basis van de exacte bedragen, waarbij de aangegeven € 50.000,– als absoluut maximum zal geleden. In deze actualisatie zullen ook nader worden gespecificeerd de verdere inkomsten en uitgaven. Deze zijn kort gezegd:
a. ontvangen donatie Stichting Bonhomme Tielens € 4.000,–;
b. de verkoop van boeken ‘Duurzame Glans’.

Amsterdam, 28 september 2016
mr. P.A.E. Kerckhoffs

Klik hier voor het voorgaande financiële verslag