Verslag tot en met ultimo 2013

Voordat Stichting KKF formeel was opgericht, werden al activiteiten ontplooid. Voor de oprichting werden al namens de Stichting in oprichting zijnde initiatieven ondersteund. Deze betroffen het rubriceren en vastleggen van onderzoeksgegevens rondom Maastrichts zilver. Dit had een tweeledig doel, enerzijds het verkrijgen van beter onderzoeksmateriaal voor nieuwe publicaties rondom Maastrichts zilver en anderzijds het verkrijgen van inzicht in het particuliere bezit, al dan niet met het oog op een tentoonstelling. In die voorbereidende fase zijn veel collectiebezoeken gedaan door een staf, bestaande uit tenminste twee zilverdeskundigen en een vaste fotograaf. In de voorfase zijn ook publicaties, zowel financieel als met onderzoeksgegevens, ondersteund. Qua financiële ondersteuning betrof dat een jaarlijkse bijdrage aan het jaarboek van De Stavelij (de Nederlandse Zilverclub). Voor De Stavelij is toen onderzoek gedaan en een artikel geschreven rondom zilveren kandelaars (Jaarboek 2006, Familietraditie in “merkwaardige” kandelaars?).
De activiteiten zijn in een stroomversnelling gekomen toen definitief tot een samenwerking is gekomen met Museum aan het Vrijthof (voorheen: Het Spaans Gouvernement, Stichting Wagner De Wit), welke samenwerking kort gezegd inhield het organiseren van een tentoonstelling, het aanleveren van de voorwerpen en het vervaardigen van een publicatie.

Activiteiten/bijdragen

 1. De financiële ondersteuning van het jaarboek De Stavelij, jaarlijkse donatie ad € 500,00. In het kader van die bijdrage was met de uitgever van De Stavelij overeengekomen dat de naam van de Stichting zou worden vermeld, dit met het oog op het bevorderen van de bekendheid en de contacten. De Stichting ontving een aantal extra exemplaren van het jaarboek. Deze zijn gegeven aan (toekomstige) collectioneurs c.q. personen die hebben bijgedragen aan de activiteiten aan de activiteiten van de Stichting.
 2. Om geïnteresseerden een visueel beeld te geven van activiteiten rondom kunstnijverheid zijn een aantal korte filmpjes vervaardigd, die te zien waren doordat zij op Youtube beschikbaar waren. Voorts waren deze filmpjes ondersteunend materiaal voor de tentoonstelling en voorts zijn die filmpjes vertoond bij een aantal lezingen. De filmpjes waren bedoeld om te laten zien hoe onderzoek verricht werd, de passie van collectioneurs en de wijze waarop tussen collectioneurs en publieke instellingen wordt samengewerkt.
 3. In 2011 en 2012 zijn circa 25 collecties op locatie bezocht. Daar zijn interviews gehouden om meer achtergronden te weten te komen van voorwerpen en hun familiegeschiedenis. Voorts zijn de voorwerpen tijdens die bezoeken, conform de onderzoeksmethodiek, in kaart gebracht en gefotografeerd.
 4. De onderzoeksgegevens zijn nader geordend en er is nader archief en bronnenonderzoek gedaan. Voorts is verder gecompleteerd de zogenaamde database. Deze database was in 2009 ontworpen om te komen tot een uniforme rubricering, maar ook een geavanceerd zoeksysteem om gegevens te filteren c.q. de combineren. Voor de database is research gedaan naar de systemen bij musea.
 5. In het kader van de samenwerking met het Museum aan het Vrijthof en als opmaak naar de tentoonstelling hebben de volgende activiteiten/evenementen plaatsgevonden:
  • Een publieke aankondiging van het project door middel van een kerstkaart en een nieuwjaarswens per e-mail;
  • Een startschotbijeenkomst voor verzamelaars, internationale zilver deskundigen en beoogde sponsors in het Museum aan het Vrijthof op 17 maart 2012 (ten tijde van de TEFAF);
  • Bijdrage voor begeleidend boekje bij TEFAF-tentoonstelling;
  • De openingstentoonstelling van het Museum aan het Vrijthof “Duurzame Glans”’ 31 mei 2012/2 juni 2012;
  • Diverse ontvangsten tijdens de tentoonstelling “Duurzame Glans”, onder andere de Nederlandse zilverclub, de Belgische Academie van Zilverkunsten;
  • De ontvangst en begeleiding van diverse private collectioneurs, die al dan niet stukken ter beschikking hadden gesteld, dan wel bijdragen hadden geleverd.
 6. Diverse lezingen voor gezelschappen/instellingen in Nederland, onder andere: Sociëteit te Baarn (voorjaar 2012), de PAN Amsterdam 2012 (studenten en jonge verzamelaars die waren uitgenodigd door Roosjen Zilver Research).
 7. Bijdrage in kunstverzamelaarsblad Collect (april 2013).
 8. Brainstormoverleg met directie Vereniging Rembrandt (najaar 2012).
 9. Bezoek en afstemming comité van aanbeveling bestaande uit prof. A. Koldeweij, prof. dr. L. de Ren, dr. Joh. R. ter Molen en H. Smeets, waaronder een bezoek aan de Universiteit van Leuven.
 10. Het fungeren van intermediair voor het verzorgen van bruiklenen ten behoeve van de tentoonstelling in het Belasting- en douane museum te Rotterdam, onder de titel Keur aan zilver.
 11. Het doneren van diverse exemplaren van het boek “Duurzame Glans” ten behoeve van (universiteits-)bibliotheken en diverse sponsoren en andere belangstellenden, alsmede personen die hand en spandiensten hebben verricht.

Vooruitblik 2014
Voor 2014 zijn al een aantal voorbereidingen getroffen. Deze betreffen onder meer een gericht onderzoek naar de recent ontdekte kokosnoot beker. Dit is een uiterzonderlijk voorwerp voor Maastricht, niet alleen omdat het gemerkt en gedateerd is, maar ook graveringen heeft die vermoedelijk verband houdend met het bakkersgilde. In de archieven is geen materiaal meer aanwezig van het bakkersgilde en derhalve is het van belang dat een apart onderzoek hierover kan worden opgestart. Hiervoor zal een uitvraag worden geformuleerd die jonge afgestudeerde kunsthistorici in staat stelt dit als een gesubsidieerd onderzoek te kunnen beschouwen. Voorts zal in 2014 verder worden gewerkt aan de overzichtscatalogus. Dat wil zeggen een vertaalslag vanuit de database naar een aparte uitgave.

mr. P.A.E. Kerckhoffs
Amsterdam, 30 december 2013