Auteursarchief: Janjaap

Samenwerking zilvercollecties

De energie die afgelopen jaren is gestopt in eventuele samenwerkingen met derden heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin 2017 zag het ernaar uit dat zulks niet tot een concreet resultaat zou leiden, maar het is nadien in een stroomversnelling gekomen. De gesprekken en verdere voorbereidingen waren van zodanige vertrouwelijke aard dat er tussentijds moeilijk over kon worden gerapporteerd. Het resultaat is er echter nu wel.
Met trots is te melden dat er een enorme “boost” wordt gegeven aan de bekendheid van het Maastrichts zilver. Sinds december 2017 is een samenwerking tot stand gekomen tussen Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds, de Collectie Kerckhoffs en Stichting Bonhomme Tielens. Die samenwerking heeft op haar beurt geleid tot een samenwerking met Museum Bonnefanten in Maastricht. Deze samenwerking is erop gericht dat in najaar 2020 een permanente opstelling is gerealiseerd in de vorm van een aparte zilverkamer. Hierin worden drie particuliere en één publieke collectie tentoongesteld, elk met eigen accenten en een eigen achtergrond. Het Bonnefanten is een voorloper van een dergelijke aanpak, omdat ze die in een vergelijkbare vorm eerder hadden toegepast voor de belangrijke Middeleeuwse beeldencollectie van de familie Neutelings.

Jaarboek De Stavelij 2019

Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die de totstandkoming mogelijk maakte.

Nieuwe stappen kunstregistratie

De verdere gedachtevorming met diverse andere partijen rondom kunstregistratie is voortgezet. Er zijn ontwikkelingen die de behoefte rondom registratie een nieuwe impuls kunnen geven. De oorspronkelijke initiatieven en rechten zijn verder vormgegeven met de oprichting van registratie- en databedrijf ISAPR BV, met wie Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een exclusiviteitsovereenkomst heeft gesloten.
In dit kader van de kunstregistratie heeft overleg plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van het Belgische ministerie van cultuur. Dit ligt in het verlengde van de ontwikkelingen in Nederland rondom de Erfgoedwet en de consultatie die nu plaatsvindt door de Commissie Pechtold.
In het verlengde heeft Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een bijdrage geleverd in de op richting van Stichting Waarborg Kunstregistratie, een platform ter bevordering van de onafhankelijke en gewaarborgde kunstregistratie. In het bestuur zitten thans drie notarissen. Met het oog op de onafhankelijkheid en het waarborgen van geheimhouding, zal de meerderheid van het bestuur bestaan uit notarissen. Het bestuur zal nog worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit de politiek en de museumwereld.

Publicatie over de Godsvruchtigheid

Er is medewerking verleend aan een onderzoek naar één van de thema’s van de wandschilderingen in de Stijlkamer (de Godsvruchtigheid). Dit onderzoek heeft geleid tot een artikel in een publicatie van een kunsthandelaar in het kader van de TEFAF. In die publicatie is een deel van de Stijlkamer vermeld/afgebeeld.

Open Monumenten Dag 2018

Tijdens Open Monumenten Dag 2018 is de stijlkamer Singel 116 opengesteld voor het publiek. Vanwege de relatieve onbekendheid van de stijlkamer en de beperkte openstelling, was deze openstelling een enorme trekker. Gedurende het weekend van Open Monumenten Dag bezochten ruim 1.300 belangstellenden de stijlkamer, waar ze door een groepje professionele gidsen gratis werden rondgeleid.

Maastrichts tin

In het kader van het jubileum van de Nederlandse Tinvereniging heeft in 2018 in het stadhuis van Maastricht een belangrijke tentoonstelling plaatsgevonden over Maastrichts tin. Vanwege de raakvlakken tussen zilver en tin waarover in een eerdere publicatie van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds aandacht is gegeven, heeft de stichting de tentoonstelling en de publicatie van de bijbehorende publicatie met een bescheiden bijdrage ondersteund.