Financiële verantwoording – december 2020

Inleiding
Stichting KKF (de Stichting) kende in de aanvang geen startkapitaal. Ondanks de (verder) te ontplooien activiteiten en de te maken kosten, heeft de oprichter mr. P.A.E. Kerckhoffs zich verplicht om bedragen, ten titel van renteloze geldlening, aan de Stichting ter beschikking te stellen. Dit om te bereiken dat eventuele (betalings-)verplichtingen van de Stichting waren gewaarborgd. In dit kader heeft de oprichter zich ook verplicht geen aanspraken te maken op terugbetaling, indien het vermogen van de Stichting daartoe niet toereikend zou zijn.

De Stichting heeft de activiteiten die zijn verricht door de oprichter in het kader van het project rondom Maastrichts Zilver, in het bijzonder project Duurzame Glans in 2014, en de in dat kader ontstane rechten overgenomen. Dit is geschied tegen kostprijs en uitsluitend voor zover het betreft gemaakte “out of pocket” kosten. Omdat de Stichting op dat moment nog niet over fondsen beschikte is het bedrag van de overname ten titel van renteloze lening schuldig erkend met inachtneming van het vorenstaande.
De schenkingen hebben plaats gevonden. En ter zake van die overname, bestaan thans geen betalingsverplichtingen jegens de oprichter en de vennootschap, omdat zulks is verrekend met periodieke schenkingen.

De overdracht betrof de gerechtigdheid van:

  • de database met de onderzoeksgegevens;
  • de auteursrechten met betrekking tot de publicaties;
  • de resterende voorraad van de boeken Duurzame Glans.

In 2019 en 2020 zijn wederom activiteiten verricht door de oprichter en zijn vennootschap in het kader van de samenwerking met het Bonnefantenmuseum te Maasticht en Stichting Bonnehomme-Thielens in het project Zilver met Schwung. Ten behoeve van die samenwerking zijn door de oprichter diverse bedragen voorgeschoten voor diensten van derden en de aanschaf van meubels ten behoeve van de opstelling en de betaling van diverse kosten. Mede door de Covid-19 epidemie is het nog niet gekomen tot een allocatie van de kosten met de samenwerkende partijen. Wat betreft de oprichter en/of diens vennootschap betreft het een bedrag van circa 30.000 euro. Bezien wordt nog of die kosten/waarde van activiteiten worden overgeheveld naar de Stichting, al dan niet in combinatie met een renteloze lening.
Ter zake hiervan geldt het bepaalde in de eerste alinea, dat er geen aanspraken zijn jegens de Stichting en dat die worden afgedekt door de oprichter.

Activa per 31 december 2020

  • banksaldo € 3.190
  • auteursrechten: nihil
  • database: nihil
  • voorraad boeken tegen drukkosten € 3.000

Passiva per 31 december 2020
Er zijn geen passiva (zie toelichting hierboven).
Renteloze lening oprichter (30.000 indien alle activiteiten en kosten worden overgenomen door de Stichting).

Bankrekeningen
De Stichting heeft twee bankrekeningen, één spaarrekening en één betaalrekening/rekening-courant. De spaarrekening is nimmer gebruikt. De standen van de betaalrekening waren als volgt:
1 januari 2019: € 3.434
1 januari 2020: € 3.313

Slotopmerkingen
De financiële verantwoording zal nog worden geactualiseerd, zodra de financiële afwikkeling met de samenwerkende partners heeft plaats gevonden.

Amsterdam, 12 maart 2021
mr. P.A.E. Kerckhoffs