verslag november 2019 tot en met juni 2021

Inleiding
Het jaar 2020 is het als het ware het oogstjaar geworden van de samenwerking tussen het Bonnefantenmuseum (Bonnefanten) te Maastricht, Stichting Bonhomme Tielens (BT) en Stichting KKF. De eerdere aangekondigde zilverkamer in het Bonnefanten is in december 2020 opgeleverd. Er is voorts een publicatie tot stand gebracht met de titel ‘Zilver met Schwung’. Gezien het tijdsbestek waarin dit alles moest, was dit een huzarenstuk.
Het laat zien hoe goed de samenwerking was. Deze was echt intensief en van vele betrokkenen is veel gevraagd. Helaas kon vanwege de Covid-19 epidemie de kamer niet in december 2020 worden opengesteld. Inmiddels is valt de kamer gelukkig wel te bezoeken.

Thans wordt er gewerkt aan een uitvoerig publiciteitsplan en een feestelijke opening van de kamer in de tweede helft van 2021. Daarom wordt in dit stadium niet uitvoerig ingegaan op de achtergronden van hoe dit unieke resultaat tot stand is gekomen. Dit moet gewoon ter plekke gezien en gevoeld geworden. Het boek ‘Zilver met Schwung’ dat is in te zien op de website van het Bonnefanten, geeft een beeld van hetgeen de samenwerkende partijen heeft bewogen en hoe tot de grootste en zeer bijzondere opstelling van Maastrichts zilver is gekomen. Het boek laat ook zien hoe het thema zilver vernieuwend is benaderd, ook met het oog om de belangstelling voor kunstnijverheid te vergroten.

Ondanks het megaproject, is ook niet stil gezeten op andere activiteiten. Zo zijn ook in het project kunstregistratie zodanige flinke stappen gezet, dat binnenkort de eerste pilotprojecten worden uitgevoerd. Om aan de hand daarvan de volgende stappen te beoordelen. Door corona is er weliswaar enige vertraging ontstaan, maar het concept krijgt steeds meer vaste vormen.

Activiteiten/bijdragen

  1.  De financiële ondersteuning van het jaarboek De Stavelij, jaarlijkse donatie ad € 500, is gecontinueerd. In het kader van die bijdrage is met de uitgever van De Stavelij overeengekomen dat de naam van Stichting KKF wordt vermeld. Dit met het oog op het bevorderen van de bekendheid en de contacten. Stichting KKF ontving een aantal extra exemplaren van het jaarboek. Deze zijn gegeven aan (toekomstige) collectioneurs c.q. personen die hebben bijgedragen aan de activiteiten aan de activiteiten van Stichting KKF.
  2. De financiële ondersteuning aan nader onderzoek en een publicatie van stijlkamers in Amsterdam. De stijlkamer Singel, is daar een onderdeel van. Er is een bijdrage geleverd om mogelijk te maken dat voor dat initiatief een aparte stichting kan worden opgericht (naam/website). In de maanden juli tot september 2021 zal in samenwerking met Stadshertels Amsterdam aan dit initiatief een tentoonstelling worden gewijd in de Amstelkerk.
  3. Zoals hierboven al benoemd was de voorlopige afronding van het project Zilver met Schwung voor Stichting KKF het hoogtepunt van 2020. Met vele partijen is nauw samengewerkt en kennis gedeeld. Vanuit KKF is specifieke ondersteuning geleverd, ten aanzien van de thema bepaling, de inrichting en opstelling van de zaal en de publicaties. Het was een voorrecht om als private partij, zo te mogen samenwerken met de op door Bonnefanten aangezochte bureau OPERA. In samenspraak met hen, is tot optimale vernieuwing en creativiteit gekomen. Ondanks hun ervaring bij grote musea’s was dit voor hun ook een uitdaging. Eerste voorlopige publiciteit, is er geweest in krantenartikelen over de tentoonstelling en het boek.
  4. De kunstregistratie gaat over in een pilotfase. In augustus 2021 worden drie verschillende collecties geregistreerd. Naar aanleiding van die pilots, volgt nadere berichtgeving.
  5. KKF heeft twee kandelaars met het wapen van een Maastrichtse burgemeester ontdekt en beschreven. Van deze burgemeesters waren nog geen andere voorwerpen bekend. Daarnaast is een soeplepel met het wapen van de familie van Slype voor het eerst beschreven. Van deze burgemeestersfamilie waren in de loop der tijd al meer stukken bekend. Gezien het belang van deze stukken heeft Stichting Bonhomme-Tielens op voorspraak van KKF deze drie objecten verworven. Zij zijn opgenomen in de zilverkamer in het Bonnefanten.
  6. Diverse aanvragen over het identificeren van merken of voorwerpen zijn behandeld. Met de gegevens vanuit de database van de KKF, kon nadere informatie worden verschaft. Deze aanvragen dragen op hun beurt bij aan de verdere uitbouw van de database. Deze is voortdurend in bewerking. Vermeldenswaardig is de identificatie van het merk op een zeventiende-eeuwse lepel van meester zilversmid Bon Stockx jr. De ontdekking van deze lepel vormt een nieuwe schakel en het bewijs voor de toeschrijving van de enige belende Maastrichtse kokosnootbeker.

P.A.E. Kerckhoffs, secretaris.